Powered By Bing

NanNan Zhou, PhD

Supplemental Data

Influenza virus gene pool in a poultry market in South Central China.
Ming Liu, Shiqin He, David Walker, NanNan Zhou, Daniel R. Perez, Bing Mo, Fan Li, Xiaotian Huang, Robert G. Webster, and Richard J. Webby
Virology. 2003 Jan 20;305(2):267-75.